На сайта нa Микроинвест е публикувана нова версия 2.00.026 на
Microinvest ТРЗ и ЛС Pro от 23.01.2018 г.

В тази версия са отразени всички нормативни изменения, които влизат в
сила от 01.01.2018 г., както и много новости и оптимизации, които
касаят работата с програмата. Основните промени във версията са:

· Направена е актуализация на бланката и начина на попълване
на Декларация Обр. 1, съгласно промяна в Наредба Н-8 от 29.12.2005г.,
обн. в ДВ бр.7 от 19.01.2018г.;
· Направена е промяна на таблицата с минимален месечен размер
на осигурителния доход за 2018г. по основни икономически дейности и
квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за
2018г., обн. в ДВ бр.99 от 12.12.2017г.
· Актуализирана е таблицата за определяне размера на
осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална
болест“ по групи основни икономически дейности за 2018г., съгласно
Приложение № 2 към ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр. 99 от 12.12.2017 г.;
· Отразен е минимален осигурителен доход за самоосигуряващите
се лица за 2018г. в размер на 510 лв., съгласно ЗБДОО за 2018г., обн.
в ДВ бр. 99 от 12.12.2017г.;
· Отразен е минимален осигурителен доход за регистрираните
земеделски стопани и тютюнопроизводители за 2018г. в размер на 350
лв., съгласно ЗБДОО за 2018г., обн. в ДВ бр. 99 от 12.12.2017г.;
· Актуализиран е размерът на минималната месечна работна
заплата за страната, съгласно Постановление № 316 от 20 Декември
2017г.на Министерски съвет;
· Отразено е увеличението на осигурителната вноска за Фонд
“Пенсии“, с един процентен пункт за 2018г. съгласно чл.6, ал.1, т.4б
от КСО., изм. ДВ, бр. 61 от 2015г.:
с 0.56 % за сметка на осигурител;
с 0.44 % за сметка на осигуреното лице.
· Отразено е увеличението на осигурителната вноска за Фонд“
Пенсии“ за морските лица с 2 % пункт за 2018г., съгласно чл.4а, ал.3,
т.1 и т.2 от КСО, изм. ДВ, бр. 99 от 12.12.2017г. в сила от
01.01.2018г.;
· Направена е актуализация на номенклатура в Националният
класификатор на професиите и длъжностите (НКПД), във връзка с влязла в
сила Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 – 1015
от 21.12.2017г.;
· Направени са промени във връзка с режим Сумирано изчисляване
на работното време.

ОНСЕТ ЕООД има възможност да започне да прави актуализации веднага, но
от съображения за сигурност препоръчваме да се изчака до началото на
другата седмица.
При въпроси не се притеснявайте да се свържете с нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *